Oleh: Gusti Sudiartama | Juli 18, 2010

KARYA MAMUNGKAH , NGENTEG LINGGIH, PADUDUSAN AGUNG PURA DALEM PENEBEL

Manut Lontar dewa Tattwa mawosang : asing-asing ngwangun Kahyangan Anyar utawi mecikang akidik (nayug) Palinggih  sane wenten utawi mecikang make sami (bungkah) Palinggih sane wenten, wenang kelaspas alit rumuhan. Risampun sawetara wenten limang warsa utawi lintang patut segerehan ngaturang karya “Mamungkah” Dadosne upacara  mamungkah puniki sane wawu kawangun utawi kabecikang.

Melaspas wit Krunan ipun saking mala teges ipun kotor/leteh,  pas artin ipun melaspas. Melaspas artin ipun ngicalan keletehan utawi kasantukan (kekotoran). Dadosne melaspas Pura tetujon ipun ngicalang leteh utawi marisudha Pura/Kahyangan lamakane Kahyangan druwene kahanan sucianing suci. Risampun suci kewentenanyane patut katur upakara Pengenteg Linggih sane matetujon mangenteggang palinggihan Ida Bhatara-Bhatari sane mapawayangan ring Pura/Kahyangan inucap.

Melarapan antuk pangeresep inucap ring ajeng, Krama Banjar Pakraman Penebel Kelod  ngawentenang peparuman ring tanggal 18 April 2010 lan tanggal 20 Juni 2010, turmaning sampun prasida nyaka ngatiling aning ambek (nyikiang pikayun) ngawetuang pemutus sumuwung pacang ngaturang yadnya sane marupa Karya Agung mamungkah Ngenteg Linggih ring Rahina Buda Kliwon Pagerwesi, Tanggal 29 September 2010.

Karya Memungkah Ngenteg Linggih Mabagia Phalakerti artosnyane  malarapan  antuk pikayun pageh, medasar antuk parisolah sane rahayu, dumogi prasida ngentikang kesentosaan lan kerahajengan ring sajroning kauripan sekala lan niskala .

Pangambil agung alit karyane puniki sampun kaanutang ring hasil paruman Sulingih se Bali nganinin indik karya mamungkah  tahun 2000, sane ngamedalang tatiga dedudonan, inggih punika :

 1. Upacara Mamungkah palet utamaning utama
 2. Upacara Mamungkah palet utamaning madya
 3. Upacara Mamungkah palet utamaning kanista

Yadiastun kepah dados tatiga, nangung suksma ipun “pateh” yening ngaturang karya wyakti medasar antuk kayun lascarya turmaning adung kayun pagelahan utawi “kemampuan”. Sahaning yadnya sane katur medasar antuk kayun sane “suci lascarya” punika sane kabawos yadnya utama utawi “satwika yadnya” palet yadnya kaping siki         lan kaping duwa patut kagelar ring Pura/Kahyangan Jagat lan tri Kahyangan. Punika awinan ritepengan kadi mangkin Krama Banjar Pakraman Penebel Kelod, ngambil palet kalih puniki yaning kagelar ring tingkat Tri Kahyangan sampun ngranjing “Mautama Pisan”.

Yaning praktyaksayang daging  sastrane ring ajeng maka cutet tatujon  makasami karyane puniki nenten wantah “mamahayuning Desa”.

Riantukan tatujon  karyane puniki mautama  pisan ngiring sanggra antuk yasa kerti sane becik gumanti sidha memargi antar tan pasan tulan, labda karya, sidhaning don tanpa kirang punapi. Paiketane ring    indik puniki, wenten    tatiga yasa kerti sane patut margiyang inggih punika :

 1. Yasa Kerti sane marupa Tata Krama
 2. Yasa Kerti sane marupa Dana Punia
 3. Yasa kerti sane marupa Upacara/Upakara
 1. A. Yasa kerti sane marupa Tata Krama

Sajeroning nyanggra yadnya Tata Krama utawi Tata Susila banget pisan kabuatanne pinaka titi pengancan lan sepat siku-siku utawi uger-uger sane dahating mautama  kandugi karya yadnya sane kamargiang sidhaning don. Indik puniki wenten menggah ring Lontar Dewa Tattwa sekadi ring sor puniki      :

Kramanya  Sang kumingkin Karya  sanistha, Madya, Utama, manah lega dadi ayu, ayasa angalem druweya mwang kamugutan kalilirang wong atuha, ayasa angambekaken krodha mwnag ujar gangsul, ujar  menak juga kawedar denira, mangkana kramanya sang angre paken karya, anyawa sim, panging budhi mwang krodha“.

Teges ipun :

Sapiniki tata cara sang jaga ngelaksanayang Upakara Alit, Menengah, Ageng, patut kadasarin antuk pikayun sane lascarya suci lan rahayu nenten pisan dados madalem padruwean, tan dados ngadokan manah  bangras, sampunang pisan   tungkas-tungkas ring pawarah sang Sulinggih (Wiku/Wicaksana), nenten dados ngamedalan bawos sane sanglir/tungkas napimalih mabawos sane bangras, babawosang sane becik kapireng sane patut kamedalang, sapunika tata krama mantuk ring sang sapa sira pikayunan sane suci lan sampunang pisan    ngambekang pikayun sane bregedegan.

Ring Lontar  Tutur Gayatri  malih  kabawosang

Nihan kaweruhakena tata kramaning dadi wong, tan wenang ngwangun karya ametik, aguntingan, asasapuh ring sanggar mwang pura sakalwiranya, mwang ametik, aguntingan, ameras sentana, maing kup mekadi mwang kaka, sanak diya, nyama mantuk mekadi khaki kumpi sumurup ring sithi kang durung mebeya mwang mentas, tan yogya ngwangun karya sekadi kecaping ajeng, apa marpannya makana, apan bhuana agung       mwang bhuana alit  kari cemer.

Teges Ipun :

Puniki mangde kawikanin tata krama dados manusa sajeroning ngwangun karya yadnya minekadi melaspas, ngenteg linggih ring sanggah mwang rng  kahyangan sane tiosan, ri sajeroning dewasa kekeran tan dados ngamargiang yadnya metelu bulanan, meras pianak, nganten makecutetsahaning upacara manusa  yadnya. Yan prade wenten madruwe  meme bapa,  putra ari lan   raka, byang, kumpi, kari matanem ring pertiwi, tur maning durung  kaaben lan mengetas tan pisan dados  kapatutan nangun karya  yadnya, riantukan jagate sane ageng  lan sane alit  kantun cemer (leteh).

Majeng ring  daging   lengkara  ngenenin indik sawa durung mapengentas, sane paiketan ipun ring tepegan nyangra karya yadnya sampun   katitenin  olih paruman Sulinggih sawen nyanggra karya  Panca Wali Krama mwang Eka Dasa Ludra ring besakih duk nguni, lumaris ngamedalang kawicaksanaan merupa sewalapatra  pamutus sane  madaging :

“Ri sajeroning nyanggra karya Agung Panca Wali Krama mwang Eka Dasa Ludra ring Besakih, majeng sang kantun madruwe pitra dekot utawi kantun mapendem  ring setra, lamakne tan ngaletehin pamargin karya, kapatutan parisudha antuk tirta pamarisudha sane katunas ring pura Dalem, Pura  lan Prajapati (yaning wawidangan Bali), yaning wawidangdesa pakraman nunas ring pura Dalem lan Pura Prajapati ring genahe ngelarang yadnya”.

Mapagambel antuk daging Lontar ring ajeng lan paruman Krama Banjar Pakraman Penebel Kelod prasidha ngamedalang pamutus Yasa kerti merupa Tata Krama Sekadi ring sor puniki :

 1. Krama Desa maka sami sajeroning ngaptiang karya druwene patut ngambekang Tri  karya parisudha inggih punika :
  1. Mapikayun sane patut tur suci
  2. Mengandika sane patut tur suci
  3. Melaksana sane patut suci
 2. Sanangken ngayah krama desa patut  mabusana Adat bali
 3. Penangaya sadurunge ngranjing kapura patut nyiratin angga antuk tirta pabersihan/panglukatan sane sampun kacumawisan ring ajeng lawang/kori agung.
 4. Krama desa sane cendaangga sangkaning embas, nunas lugra pang banget mangda sampunang sareng nanding suci, Bagya pulakerti, Catur mwang saka luwirin upakara sane munggah ring sanggar tawang.
 5. Sajeroning dewasa kekeran  krama Desa tan dados nangun Karya Pitra Yadnya, ring pakubonan.
 6. Sajeroning dewasa kekeran (ngawit atur piuning Karya, Anggara Kliwon Perang bakat, 10 Agustus 2010 ngantos puput upacara penyineban Saniscara Pon Sinta, 2 Oktober 2010) pet wenten sinalih tunggil krama sane seda/padem kadudonan sekadi ring sor puniki :
  1. Tan kalugra nyuarayang kulkul
  2. Prade pamangku sane seda dados karingkes kaupakara sekadi biasa ngantos munggah tumpang salu raris kasirepan dumun ring jerone, risampun puput karyane wawu dados kaabenan. Sang sane sareng ngrarap sawa punika sinanggeh cuntaka. Yen sampun puput sengker cuntakane manut awig-awig/pararem sang keluarga inucap ngayah ke pura.
  3. Yaning krama desa sane walaka seda padem dados pendem premangkin ring galah sandikala.
  4. Yening silih sinunggil krama desa seda, sane cuntaka wantah sane sapewaregan.
  5. Yening wenten tunggal sembah (mrajan) wenten kapedeman, nanging ipun ten ngeranjing krama adat Desa Penebel, Tunggal sembah (mrajan) sane ngranjing ring desa Pakraman Penebel nenten sareng  cuntaka, sakewanten nenten  kedadosang   ngrombo ring sang  kacuntakan.
 1. B. Yasa kerti Sajeroning Dana Punia

Dana Punya mawit saking dana sane mateges “Artha Berana“ punya mateges “paweweh“ dadosne danapunya punika mateges paweweh sane marupa artha  berana. Tios ring punika wenten malih punya sane nenten kanten utawi tan marupa sekala nanging wenten sane kabawos “ Jiwa Dana mwang Dana Kodhyantmikan“ sane meteges mapaweweh antuk pangeweruh (ilmu pengetahuan).

Sajeroning ngaremba swa karya sane ageng  makadi Mamungkah Ngenteg Linggih puniki mamuatang prabeya sane makweh pisan, punika  ta mawinan manggala  karya sadita pisan nerima paica ring sang sapa sira ugi sane sangkaning lascarya prama ledang ngaturang punya.

Dana punya punika ageng pisan pahalan ipun majeng ring sang sane mapunya naler ring sang sane  nerima sekadi munggah ring sastra :

 1. 1. Slokantara 169 :

I kang tan dhana, tan bapa, tan ibu amukti phalannya ika, sang gumawekayen ikang dana punyajuga mukti phalanikang dana punya :

Teges ipun :

“nenten I Bapa, nenten I Meme  lan nenten sira-sira sane pacang nerima phalan dana punya punika, wantah sang sane mapunya.

 1. 2. Manawadharma Sastra Sargah IV bait 230 :

Bhumido   bhumin apnoti

Dhengham ayurhi hanyadah

Grhado ghryani wesmani

Rupam utanam

Teges ipun :

sane mapunya tanah  jagi polih swarga, sane mapunya emas jagi polih umur panjang, sane mapunya umah  jagi  polih genah sane agung, sane mapunya perak jagi polih keasrian.

Yening tatasan   daging slokane ring ajeng  janten sampun  nenten wenten pisan pocol sang mapunya yaning sampun pikayunan mapunya satmaka nandur bibit suarga lamakane kapungkur wekasan sidha mangalap swarga, bilih-bilih  ritepengan kadi mangkin krama Banjar Penebel Kelod sedeng ngewangun karya agung mamungkah ngenteg linggih nelasang prebeya mageng pisan. Panitia druwene banget pisan mapinunas,  lamakane ida dane krama Banjar Pakraman Penebel Kelod utawi sane tiosan ring dije je magenah, arsa ledang sareng ngertiang, ngyasayang karya sane pingit puniki, napi malih sidha antuke mapunya, Panitia druwene nyuksemayang pisan. Dumadak yasa kerti Ida Dane semeton krama Banjar Penebel Kelod  sareng sami polih panugrahan saking Ida Sanghyang Widhi Wasa.

 1. C. Yasa Kerti sajeroning upacara/upakara

Upakara mabuat pisan ring sajeroning ngemargiang upacara. Nenten wenten upacara Agama Hindu tan pa Upakara.  Upakara punika pateh pangresep ipun ring banten. Upakara puniki pinaka sarana anggen ngelingan raga utawi srana bhakti (yadnya/majeng ring Ida Sanghyang Widhi saha prabhawan Ida).    Ngelingan artin ipun  ngentenang. Punika mawinan sarana pangeling inucap kawastanin banten sane mawit saking kruna bahna + enten, bahan teges ipun sarana, enten teges ipun eling.

Makarya Upakara babantenan nenten dados nyumuka, patut  taler sang anukangi (Srati banten) Kariyanin antuk pawintenan “Tapini”. Naler ritatkala ngaryanin banten mangde anutang ring sesana sekadi sane menggah ring lontar Dewa Tatwa :

Kayatnaken mangke, aywa saulah-ulah lumaku, ngulah subal ynatan mabener anut ling haji, nirgawe pwarannya, kawalik purihnya ika, amrih ayu bhykata atemahan hala,mangkana wenang ika Kapratyoksa de sang anukangi (Sang Andikasani)”.

Teges Ipun :

“Elingan mangkin, sampunan ulah melaksana, matingkah cerobo, yan tan Adung ring daging pustaka suci druwene tan paphala yadnyan ceninge, mebalik phalane dot pacang ngerereh rahayu, byute sane pacang kapangguh, ento krana elingang pisan yan I Dewa dados tukang Banten”.

Maka pengawit Sang Andikani (Tukang Bnaten) ngambil karya patut nyejerang sanggar anggen ngayat Dewaning tukang  Banten sane mapesengan “Bhatari Tapini”. Malarapan antuk pangresepe ring ajeng janten sampun ri sajeroning makarya Upakara puniki dresta sane tan banget tungkas ring daging Sastra punika.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: