Oleh: Gusti Sudiartama | Februari 5, 2011

KARYA MEMUNGKAH NGENTEG LINGGIH, PADUDUSAN AGUNG, NGUSABA DESA LAN NGUSABA NINI PURA PUSEH, PURA DESA , RATU NYOMAN SAKTI DESA PAKRAMAN PENEBEL 27 APRIL 2011

Manut Lontar Dewa Tattwa mawosang : asing-asing ngwangun Kahyangan Anyar utawi mecikang akidik ( nayug ) Palinggih sane wenten utawi mecikang sami ( bungkah ) Palinggih sane wenten, wenang kepelaspas alit rumuhan. Risampun sawetara wenten limang warsa utawi lintang patut segerehan ngaturang karya “Mamungkah” dadosne upacara mamungkah puniki kemargiang ring kahyangan sane wau kawangun utawi kabecikang.

Melaspas wit Krunan ipun saking mala teges ipun kotor/leteh, pas artin ipun ical. Melaspas artin ipun ngicalan keletehan utawi kacuntakan ( kekotoran ). Dadosne melaspas Pura tetujon ipun ngicalang leteh utawi marisudha Pura/Kahyangan lamakane Kahyangan druwene kahanan sucianing suci. Risampun suci kewentenannyane patut katur upacara Pengenteg Linggih sane metetujon mangentegang palinggihan Ida Bhatara-Bhatari sane mapawayangan ring Pura/Kahyangan inucap kenten taler mangda melarapan antuk  pagehing pikayun medasar antuk parisolah sane rahayu dumogi prasida maphala kasentosaan lan kerahajengan ring sajeroning kahuripan sekala lan niskala..

Melarapan antuk pangresep inucap ring ajeng, Krama Desa Pakraman Penebel  sampun prasida  nyikiang pikayun (manut peparuman krama ring rahina Redite, 19 Desember 2010) ngawetuang pemutus sumuyug pacang ngaturang yadnya sane merupa Karya Mamungkah Ngenteg Linggih kadulurin antuk Ngusaba Desa lan Ngusaba Nini sane pacang kelaksanayang ring Budha, Kliwon  Sinta  pinanggal 27 April 2011.

Ngusaba Desa lan Ngusaba Nini tatujon ipun wenten menggah ring lontar Dewa Tattwa sekadi ring  sor :

 1. Ngawenang landuh ikang bhumi = makarya Jagate gemah ripah loh    jinawi.
 2. Kapagehang ring bhayun bhumi = tanahe mangda tetep subur ( subur kang  sarwa tinandur murah kang sarwa tinuku ).
 3. Kapagehang ing Prabhu mantri katedeng tanda panglurah = Pemerintahan langgeng utawi ajeg, Panjang yusa.
 4. Wadwa paras paros sarpanaya, pakedek pakenyung, saling asah saling asuh sagilik saguluk.
 5. Mangda nadi ikang tahun = mangda padine nadi
 6. Wai murah = toyane gampang
 7. Phala bungkah phala gantung nadi = umbi-umbian lan buah-buahan makejang nadi.

Pengambil agung alit karyane puniki sampun kaanutang ring hasil paruman Sulinggih se Bali nganinin indik karya mamungkah tahun 2000, sane ngamedalang tatiga dedudonan, inggih punika :

 1. Upacara Mamungkah palet utamaning utama
 2. Upacara Mamungkah palet utamaning madya
 3. Upacara Mamungkah palet utamaning kanista

Yadiastun kepah dados tatiga, nanging suksman ipun “pateh” yening ngaturang karya wyakti medasar antuk kayun lascarya turmaning adung kayun pagelahan utawi “kemampuan”. Sahaning yadnya sane katur medasar antuk kayun sane “suci lascarya” punika sane kabawos yadnya utama utawi “satwika yadnya” palet yadnya kaping siki lan kaping duwa patut kagelar ring Pura/kahyangan Jagat lan Tri Kahyangan. Punika awinan ritepengan kadi mangkin krama Desa Pakraman Penebel , ngambil palet sane kaping kalih inggih punika “Utamaning Madya”, ya ta kocap palet kalih puniki yaning kagelar ring tingkat Ti Kahyangan sampun ngranjing “mautama” pisan.

Yaning praktyaksayang daging sastrane ring ajeng maka cutet tatujon makasami karyane puniki nenten lian wantah “mamahayuning Desa”.Riantukan tatujon karyane puniki mautama pisan ngiring sanggra antuk yasa kerti sane becik gumanti sidha memargi antar tan pasan tulan, labda karya, sidhaning don tanpa kirang punapi. Paiketane ring indik puniki, wenten tatiga yasa kerti sane patut margiyang inggih punika :

 1. Yasa Kerti sane marupa Tata Krama
 2. Yasa Kerti sane marupa Dana Punia
 3. Yasa Kerti sane marupa Upacara/Upakara

1.Yasa kerti sane merupa tata krama

Sajeroning nyanggra yadnya Tata Krama utawi Tata Susila banget pisan kabuatanne pinaka titi pengancan lan sepat siku-siku utawi uger-uger sane dahating mautama kandugi karya yadnya sane kamargiang sidhaning don. Indik puniki wenten menggah ring Lontar Dewa Tatwa sekadi ring sor puniki :

“Kramanya Sang kumingkin Karya sanistha, Madya, Utama, manah lega dadi ayu, ayasa angalem druweya mwang kamugutan kalilirang wong atuha, ayasa angambekaken krodha mwang ujar gangsul, ujar menak juga kawedar denira, mangkana kramanya sang anger paken karya, anywasim, panging budhi mwang krodha”.

Teges ipun :

Sapuniki tata cara sang jaga ngelaksanayang Upacara Alit, Menengah, Ageng, patut kadasrin antuk pikayun sane lascarya suci lan rahayu nenten pisan dados madalem padruwean, tan dados ngadokan manah bangras, sampunang pisan tungkas ring pawarah sang Sulinggih (Wiku/Wicaksana) nenten dados ngamedalan bawos sane sanglir/tungkas napimalih mabawos bangras, babawosang sane becik kapireng sane patut kamedalang, sapunika tata krama mantuk ring sang sapa sira pikayunan sane suci lan sampunang pisan ngembekang pikayunan sane bregedegan.

Majeng ring daging lengkara ngenenin indik sawa sana durung mapengentas, sane paiketan ipun ring tepengan nyangra karya yadnya sampun katitenin olih paruman Sulinggih sawen nyanggra karya Panca Wali Krama mwang Eka Dasa Ludra ring Besakih duk nguni, lumaris ngamedalang kawicaksanaan merupa sewalapatra pamutus sane madaging :

“Ri sajeroning nyanggra karya Agung Panca Wali krama mwang Eka Dasa Ludra ring Besakih, majeng sang kantun madruwe pitra dekot utawi kantun mapendem ring setra, lamakane tan ngaletehin pamargin karya, kapatutan parisudha antuk tirta pamarisudha sane katunas ring Pura Dalem, lan Pura prajapati (yaning wawidangan Bali), yaning wawidang desa pakraman nunas ring Pura Dalem lan Pura prajapati ring genahe ngelarang yadnya”.

Mapagamel antuk daging Lontare ring ajeng lan paruman Krama Desa Pakraman Penebel prasidha ngamedalang pamutus Yasa Kerti merupa Tata Krama sekadi ring sor puniki:

 1. Krama Desa maka sami sajeroning ngaptiang karya druwene patut ngambekang Tri Karya parisudha inggih punika :
 2. Mapikayun sane patut tur suci
 3. Mengandika sane patut tur suci
 4. Melaksana sane patut suci
 5. Sanangken ngayah krama desa patut mabusana Adat Bali
 6. Sadurunge ngranjing kapura patut nyiratin angga antuk tirta pabersihan/penglukatan sane sampun kacumawisang ring ajeng lawang/kori agung.
 7. Krama Desa sane cedaangga sangkaning embas, nunas lugra pang banget mangda sampunang sareng nanding suci, Bagya pulakerti, Catur mwang saka luwirin upakara sane munggah ring sanggar tawang.
 8. Sajeroning dewasa kekeran Krama Desa tan dados nangun karya Pitra Yadnya, ring pakubonan.
 9. Sajeroning dewasa kekeran(ngawit Nuasen karya, Pinanggal 26 Maret 2011 ngantos puput karyane, Pinanggal 8 Juni 2011 ) pet wenten sinalih tunggil krama sane seda/padem kadudonan sekadi sor puniki :
 • Tan kalugra nyuarayang kul-kul
 • Prade pamangku sane seda dados karingkes kaupakara sekadi biasa ngantos munggah tumpang salu raris kasirepan dumum ring jerone, risampun puput karyane wawu dados kaabenan. Sang sane sareng ngrarap sawa punika sinanggeh cuntaka. Yen sampun puput sengker kacuntakane manut awig-awig/pararem sang inucap kelugra ngayah .
 • Yening krama desa sane walaka seda padem dados pendem premangke ring galah sandikala
 • Yening silih sinunggil krama desa seda, sane cuntaka wantah sane sapewaregan.
 • Yening wenten tunggal sembah (mrajan) wenten kapedeman, turmaning nenten ngeranjing krama Adar Desa pakraman Penebel, Tunggal sembah (mrajan) sane wenten (ngranjing) ring Desa Pakraman nenten sareng suntaka, sakewanten nenten kedadosan ngrombo ring sang kasuntakan.

2. Yasa Kerti sane merupa dana punia

Dana Punya mawit dana sane mateges “Artha Berana” punya meteges “paweweh” dadosne danapunya punika mateges paweweh sane marupa artha berana. Tios ring punika wenten malih punya sane nenten kanten utawi tan marupa sekala nanging wenten sane kebawos “Jiwa Dana mwang Dana kodhyatmikan” sane meteges mapaweweh antuk pangeweruh (Ilmu Pengetahuan).

Sajeroning ngaremba swa karya sane ageng makadi Mamungkah Ngenteg Linggih puniki mamuatang prabeya sane makweh pisan, punika ta mawinan manggala karya sadia pisan nerima paica ring sang sapa sira ugi sane sangkaning lascarya prama ledang ngaturang punya.

Dana punya punika ageng pisan pahala ipun majeng ring sang sane mapunya naler majeng ring sang sane nerima sekadi munggah ring sastra :

1. Slokantara 169 :

“Ikang tan dhana, tan bapa, tan ibu amukti phalannya ika, sang gumaweyaken ikang dana punyajuga mukti phalanikang dana punya”.

Tegesipun :

“Nenten I Bapa, nenten I Meme lan nenten sira-sira sane pacang nerima phahalan Dana Punya punika, wantah sang sane mapunya.

2. Manawadharma Sastra Sargah IV bait 230 :

“Bhumido bhumin apnoti

Dhengham ayurhi hanyadah

Grhado ghriyani wesmani

Rupam utanam”

Tegesipun :

Sane Mapunya tanah jagi polih swarga, sane mapunya emas jagi polih umur panjang, sane Mapunya umah jagi genah sane agung, sane mapunya perak jagi polih keasrian.

Yening tatasan daging slokane ring ajeng janten sampun nenten wenten pisan pocol sang mapunya yaning sampun pikayunan suci lascarya. Ngiring Krama Desa sinareng sami rame-rame mapunya satmaka nandur bibit suarga lamakane kapungkur wekasan sidha mangalap swarga, bilih-bilih ri tepengan kadi mangkin Krama Desa Penebel sedeng ngewangun Karya Agung Mamungkah Ngenteg Linggih maduluran Ngusaba Desa lan Ngusaba Nini sane nelasang prebeya mageng pisan. Panitia druwene banget pisan mapinunas, lamakane ida dane warga Desa Pakraman Penebel utawi sane tiosan ring dija ja megenah, arsa ledang sareng ngertiang, ngyasayang karya sane pingit puniki, napi malih sidha antuke mapunya, Panitia druwene nyuksemayang pisan. Dumadak Yasa Kertin Ida Dane semeton krama Desa Penebel sareng sami polih panugrahan saking Ida Sanghyang Widhi Wasa.

3. Yasa kerti sane merupa upakara

Upakara mabuat pisan ring sajeroning ngemargiang upacara. Nenten wenten upacara Agama Hindu tan pa Upakara. Upakara punika pateh pangresep ipun ring banten. Upakara puniki pinaka sarana anggen ngelingan raga utawi srana bhakti (yadnya/majeng ring Ida Sanghyang Widhi saha prabhawan Ida). Ngelingan artin ipun ngentenang. Punika mawinan sarana pangeling inucap kawastanin banten sane mawit saking kruna bahan + enten, bahan teges ipun sarana, enten teges ipun eling.

Makarya Upakara babantenan nenten dados nymuka, patut taler sang anukangi (Srati Banten) Kariyinin antuk pawintenan “Tapini”. Naler ritatkala ngaryanin banten mangde anutang ring sesana sekadi sane menggah ring lontar Dewa Tattwa :

“Kayatnaken mangke, aywa saulah-ulah lumaku, ngulah subal Yatnan mabener anut ling ing haji, nirgawe pwarannya,kawalik purihnya ika, amrih ayu bhyakata atemahan hala, mangkana wenang ika Kapratyoksa de sang anukangi (Sang Andikasani)”.

Teges ipun :

“Elingan mangkin, sampunan ulah melaksana, matingkah cerobo, yan tan Adung ring daging pustaka suci druwene tan paphala yadnyan ceninge, mebalik phalane dot pacang ngerereh rahayu, byute sane pacang kapangguh, ento krana elingang pisan yan dados tukang banten”.

Maka pengawit Sang Andikaani ( Tukang Banten ) ngambil karya patut nyejerang sanggar angen ngayat Dewaning tukang Banten sane mapesengan “Bhatari Tapini”. Malarapan antuk pangresepe ring ajeng janten sampun ri sajeroning makarya Upakara puniki patut pisan anutang ring daging Sastra taler kaanutang ring dresta sane tan banget tungkas ring daging Sastra.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: